Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Európai Unió 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelő felvilágosítást.

Az adatkezelő adatai

Szolgáltató neve: Tormási Károly E.V
Szolgáltató székhelye, levelezési címe: 9174 Dunaszeg, Bartók B. u. 9.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Nyilvántartásokért Felelős Helyettes-Államtitkár, Okmányfelügyeleti Főosztály; Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nyilvántartási száma: T-08-67000064
Telefonszáma: 06-20/35-88-444
E-mail címe: taxi@sostaxigyor.hu

Adatvédelmi tisztségviselő

A szolgáltató nem folytat olyan tevékenységet, ami indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatói és a taxi szolgáltatást igénybe vevő felhasználók átlátható és egyértelmű módon megismerhessék, hogy a szolgáltató milyen személyes adatokat kezel.

Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során láthatóvá válik a felhasználó telefonszáma. A hívás során a felhasználó által megadott személyes adatok (mint például, de nem kizárólag név, cím) kerülhetnek a szolgáltató birtokába. Az adatok hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, abból a célból, hogy a szolgáltatás teljesíthető legyen.

Kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül

A honlapra kihelyezett e-mail címen keresztül történő kapcsolatfelvétel során láthatóvá válik a felhasználó e-mail címe. Az e-mailben a felhasználó által megadott személyes adatok (mint például, de nem kizárólag név, cím) kerülhetnek a szolgáltató birtokába. Az adatok hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, abból a célból, hogy a szolgáltatás teljesíthető legyen.

Számlázás

Amennyiben a felhasználó a nyugtán kívül külön számlát is kér a szolgáltatásról, akkor a jogszabályban foglalt kötelező adatok a szolgáltató birtokába kerülnek. Az adatok hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, törvényi kötelezettség alapján.

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelés (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:
 1. A honlapon található e-mail címen keresztül történő kapcsolatfelvétel;
 2. A honlapon található telefonszámon keresztül történő kapcsolatfelvétel,
A hozzájárulás bármikor visszavonható. A felhasználó a hozzájárulás visszavonását a honlapon található e-mail címen vagy telefonszámon keresztül kérheti.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ha a kért adatokat a felhasználó (megbízó) nem adja át, a szolgáltatás teljesítése lehetetlenné válik.
A taxi szolgáltatásaim megrendelését követően a felhasználókkal (megrendelőkkel) szóban, vagy írásban jön létre a szerződés. A szerződésekben személyes adatok is szerepelhetnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat a felhasználó (megrendelő) ismertesse a szolgáltatóval. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekinthető megkötöttnek és a szolgáltatás teljesítése nem lehetséges.

Jogos érdek megnevezése

A szolgáltató üzleti partnerei, üzlettársai vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai és neve jogos érdek alapján kerülnek kezelésre. Üzleti partnernek azokat a személyeket tekintjük, akikkel a szolgáltatás működtetése (annak különböző folyamatai) során közös munka alakul ki (mint például, de nem kizárólag reklám vagy könyvelési tevékenység). A tiltakozási jog minden partnernek biztosított.

Az adatok tárolásának időtartama

E-mail üzenet (e-mail cím és az üzenetben foglalt személyes adatok)

Üzleti kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb 30 munkanaponta felülvizsgálatra kerül

Telefonhívás (telefonszám és a beszélgetés során elhangzó személyes adatok)

Üzleti kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb 30 munkanaponta felülvizsgálatra kerül

Számlázás (név, cím, esetleges egyéb megadott, számlán szereplő adatok)

Jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év

Üzleti partnerek (név, e-mail cím, telefonszám, esetleges egyéb megadott adatok)

Üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

Biztonsági intézkedések

A szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok védelméről. Ide tartoznak például a jogosulatlan hozzáférések, téves nyilvánosságra hozatal, vagy a jogosulatlan megváltoztatás.
A weboldal SSL titkosítást alkalmazó protokollon keresztül is elérhető.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása a tudomány és technológia jelenlegi állásának, az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a felhasználók (jogi, vagy természetes személyek) jogainak és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat figyelembe véve került sor.

Címzettek

Vállalkozás egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhely és e-mail szolgáltatás

cégnév: BlazeArts Kft.

székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

cégjegyzékszám: 03-09-109150

adószám: 12539833-2-03

közösségi adószám: HU12539833

ügyfélszolgálat: admin@forpsi.hu

általános információ: info@forpsi.hu

adatvédelmi tisztviselő: dpo@forpsi.hu

további kapcsolatfelvételi lehetőségek

Hozzáfér a honlap teljes tartalmához, valamint a szolgáltató e-mail címére érkező levelezéshez és annak minden adatához.

Számlázás:

Ernest Algernon Kft.
9024 Győr, Kálvária u. 55.
Hozzáfér a kiállított számlákhoz.

Harmadik országba továbbítás

Harmadik országba nem történik adattovábbítás. Ez alól kivételt jelent a tárhely és e-mail szolgáltató által kezelt adatok, melyeket a tárhely és e-mail szolgáltató technológiai megoldásaitól függően történhet.

Az érintett jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A szolgáltató felhasználói, ügyfelei, megrendelői, partnerei jogosultak visszajelzést kérni a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve jogosultak-e hozzáférést kapni a következő információkhoz:
 1. adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. címzettek (természetes és/vagy jogi személyek), akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 4. az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátásra kerülnek. További másolatokért, az azokkal járó adminisztratív költségekért külön díj kerül felszámolásra (figyelembe véve a másolatok előállításával járó költségeket). Kérelem benyújtása esetén az információk elektronikus formátumban kerülnek átadásra (*.doc, *.docx, *.pdf, .*.xls, .*.jpg, *.png stb.). Ettől az érintett határozott kérése esetén térünk el. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

A felhasználók, megbízók, ügyfelek és partnerek jogosultak a rájuk vonatkozó pontatlan adatok helyesbítésére, mely kérés esetén kerül végrehajtásra. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzett tájékoztatásra kerül, akivel a személyes adatot közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésre tájékoztatásra kerül a címzettekről.

Törléshez való jog

A szolgáltató (indokolatlan) késedelem nélkül köteles törölni a felhasználók, megbízók, ügyfelek, partnerek kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:
 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azok gyűjtésére került sor vagy más módon került kezelésre;
 2. A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. A személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
 5. A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a törlendő adat már nyilvánosságra hozott személyes adat, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a szolgáltató megtesz minden az észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztatásra kerüljenek az adatokat kezelő adatkezelők, hogy a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, elbírálást követően írásban (vagy elektronikus úton) értesítést küldünk a döntésről.
A törlésről minden olyan címzett tájékoztatásra kerül, akivel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésre tájékoztatásra kerül a címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:
 1. Vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig;
 2. Az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. A szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner előzetes tájékoztatására kerül sor.
A korlátozásról minden olyan címzett tájékoztatásra kerül, akivel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésre tájékoztatásra kerül a címzettekről.

Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerül sor, kivéve, ha bizonyítható, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A szolgáltató nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást, így ez az alapjog nem biztosítható.

Panasz esetén

A felhasználó, megbízó, ügyfél, partner Személyes adatai kezelésére a legnagyobb körültekintéssel kerül sor. Amennyiben a felhasználó, megbízó, ügyfél, partner úgy véli, hogy a szolgáltató nem tett meg minden elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, vagy kérdése van, a szolgáltató kapcsolattartási e-mail címén jelezheti.
Amennyiben a szolgáltató az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek listája a https://birosag.hu/torvenyszekek címen tekinthető meg.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: http://www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal

A szolgáltató nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor figyelembe vett jogszabályok

A weboldalon közzétett e-mail címen és telefonszámon történő kapcsolatfelvétel és az üzleti kapcsolatok és megállapodásokhoz köthetően történő adatkezelések kapcsán

Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bekezdés és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja.

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató a közzététel időpontjától lép hatályba. A tartalom rendszeresen felülvizsgálatra kerül, amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások, vagy (részlet)szabályok, esetleges változások a szolgáltató oldalán indokolttá teszik.

Kelt: Győr, 2020-09-16 13:11:59

taxi Győr

taxi Győr

taxirendelés győr

taxirendelés győr

személyszállítás győr

személyszállítás győr

repülőtéri transzfer

repülőtéri transzfer

reptéri transzfer

reptéri transzfer

schwechat

schwechat

pozsony

pozsony

budapest liszt ferenc repülőtér

budapest liszt ferenc repülőtér

fuvarvállalás előrendeléssel

fuvarvállalás előrendeléssel

győr városnézés

győr városnézés

budapest városnézés

budapest városnézés

Arrabóna pihenő

Arrabóna pihenő

M1 autópálya

M1 autópálya

Taxi Győr

Taxi Győr

Taxi Győrben

Taxi Győrben

Győri Taxi

Győri Taxi

Győr Taxi

Győr Taxi

S.O.S. Taxi Győr

S.O.S. Taxi Győr

S.O.S. Taxi

S.O.S. Taxi

SOS Taxi

SOS Taxi

munkába taxival

munkába taxival

hotel taxi

hotel taxi

panzió taxi

panzió taxi

taxival hotelbe

taxival hotelbe

munkahelyi megbeszélés

munkahelyi megbeszélés

munkamegbeszélés

munkamegbeszélés

taxi munka

taxi munka

taxi állás kereső

taxi állás kereső

munkába taxi

munkába taxi

SOS Taxi Győr

SOS Taxi Győr

SOS Győr

SOS Győr

S.O.S. Győr

S.O.S. Győr

444 Taxi

444 Taxi

Kis Duna Taxi

Kis Duna Taxi

Győr

Győr

Taxi

Taxi

Taxi Győrújfalu

Taxi Győrújfalu

Taxi Győrzámoly

Taxi Győrzámoly

Taxi Győrladamér

Taxi Győrladamér

Taxi Dunaszeg

Taxi Dunaszeg

Taxi Dunaszentpál

Taxi Dunaszentpál

Taxi Mecsér

Taxi Mecsér

Taxi Ásványráró

Taxi Ásványráró

Taxi Vámosszabadi

Taxi Vámosszabadi

Taxi Nagybajcs

Taxi Nagybajcs

Taxi Kisbajcs

Taxi Kisbajcs

Taxi Vének

Taxi Vének

Taxi Bana

Taxi Bana

Taxi Bábolna

Taxi Bábolna

Taxi Kisbér

Taxi Kisbér

Taxi Ács

Taxi Ács

Taxi Komárom

Taxi Komárom

Taxi Tata

Taxi Tata

Taxi Oroszlány

Taxi Oroszlány

Taxi Mór

Taxi Mór

Taxi Csesznek

Taxi Csesznek

Taxi Zirc

Taxi Zirc

Taxi Pápa

Taxi Pápa

Taxi Csót

Taxi Csót

Taxi Ugod

Taxi Ugod

Taxi Gyarmat

Taxi Gyarmat

Taxi Gyömöre

Taxi Gyömöre

Taxi Szany

Taxi Szany

Taxi Szil

Taxi Szil

Taxi Csorna

Taxi Csorna

Taxi Kapuvár

Taxi Kapuvár

Taxi Enese

Taxi Enese

Taxi Rábapatona

Taxi Rábapatona

Taxi Nyúl

Taxi Nyúl

Taxi Écs

Taxi Écs

Taxi Győrság

Taxi Győrság

Taxi Töltéstava

Taxi Töltéstava

Taxi Pér

Taxi Pér

Taxi Mezőörs

Taxi Mezőörs

Taxi Győrasszonyfa

Taxi Győrasszonyfa

Taxi Pinnyéd

Taxi Pinnyéd

Taxi Lipót

Taxi Lipót

Taxi Komárom

Taxi Komárom

S.O.S. Taxi Győr sostaxigyor.hu Zöld Taxi Győrben zoldtaxigyor.hu Zöld Taxi Győrben zoldtaxigyor.eu Helyközi Taxi Győr helykozitaxigyor.eu Helyközi Taxi Győr helykozitaxigyor.hu Helyi Taxi Győr helyitaxigyor.eu Helyi Taxi Győr helyitaxigyor.hu Távolsági Taxi Győrben és környékén tavolsagitaxigyor.eu Távolsági Taxi Győrben és környékén tavolsagitaxigyor.hu 444 Taxi Győrben és környékén 444taxi.hu Kis Duna Taxi győri és Győr környéki fuvarokhoz kisdunataxi.hu

Az oldal nem használ sütiket.

Ön és adatai biztonsága fontos számunkra!

Impresszum | ÁSzF | Adatkezelési Tájékoztató